Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
home ul. Zamkowa 5 , 58-530 Kowary smartphone 75-718-25-72 email poradniakowary@wp.pl
Jesteś w:Strona główna» Placówka i pracownicy» PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w PPP-P w Kowarach w zakresie zapobiegania COVID-19


SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W PPP- P W KOWARACH

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w PPP-P w Kowarach w zakresie zapobiegania COVID-19

I. PODSTAWA PRAWNA:

Wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE PORADNI POPRZEZ WDRAŻANIE DZIAŁAŃ REORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH.

II. Bezpieczny Uczeń i Rodzic

1. W poradni przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
2. Opracowane zostały Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.poradnia-kowary.pl oraz facebooku.
3. Wizyty klientów są umawiane przez specjalistę na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, z tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
4. Na terenie poradni obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem:
a) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.5. Przed wejściem do poradni (w przedsionku) należy zdezynfekować ręce, jak również własne rękawiczki założone już na ręce,
6. Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.
7. Na drzwiach zewnętrznych do obiektu przy wejściu oraz na stronie internetowej i facebooku poradni zamieszczona jest informacja o sposobie ustalania i odwoływania wizyt, zasad prowadzenia zajęć oraz komunikowania się z poradnią.
8. W poczekalni poradni mogą przebywać maksymalnie wyłącznie trzy osoby, pozostali oczekują na zewnątrz poradni. Wszyscy maja obowiązek zachować 2 m odstęp od siebie.
9. W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikami; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 2 m odległości między sobą.
10. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się przy drzwiach wyjściowych z poradni.
11. W łazienkach oraz na drzwiach wejściowych i przy dozowniku znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek, prawidłowej dezynfekcji rąk oraz prawidłowego sposobu mycia rąk.
12. Rodzice/ prawni opiekunowie na stronie internetowej poradni www.poradnia-kowary.pl oraz na facebooku informowani są o czynnikach ryzyka COVID-19, o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

Wytyczne dla rodziców:

 • Jeżeli dziecko lub ktoś z domowników wykazuje objawy chorobowe typu: gorączka, katar, kaszel należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z Poradnią po numerem 757182572 lub 515557880, w celu przełożenia wizyty
 • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach, dostępnymi na stronie internetowej: www.poradnia-kowary.pl oraz na facebooku.
 • Na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po rozmowie ze specjalistą;
 • Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję;
 • W przypadku rezygnacji z diagnozy lub terapii w wyznaczonym terminie rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia sekretariatu poradni telefonicznie.
 • Zgłoszenia do poradni celem uzyskania diagnozy należy pobierać ze strony internetowej poradni, gdzie znajdują się one w zakładce „druki do pobrania” lub w placówce oświatowej pod którą dziecko podlega.
 • Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy zeskanować i przesłać mailem lub listownie na adres poradni. W przypadku braku możliwości zeskanowania, proszę wypełnić komputerowo (druk jest w formie edytowalnej) i przesłać bez podpisu, który zostanie przez Państwa uzupełniony bezpośrednio przed badaniem.
 • Zgłoszenie można również wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do poradni.
 • Wymaganą dokumentacją jest obowiązkowa opinia szkoły/ przedszkola o ile dziecko uczęszcza oraz w przypadku wydania orzeczenia lub opinii o Wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia- zaświadczenie lekarskie (wzór również do pobrania ze strony internetowej poradni),
 • Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na druku poradni przez lekarza specjalistę lub lekarza pediatrę w oparciu o dokumentację specjalistyczną. Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni.
 • Zaświadczenia lekarskie, wnioski o wydanie opinii, orzeczenia, opinie szkoły/przedszkola należy składać w formie e-mail na adres poradniakowary@wp.pl lub w wersji papierowej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do poradni, czyste druki można pobrać ze strony internetowej poradni www.poradnia-kowary.pl - w zakładce druki do pobrania.
 • Przed diagnoza stacjonarną rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do wypełnienia w sekretariacie poradni ankiety wstępnej kwalifikacji na badanie oraz oświadczenia;
 • Rodzic/ prawny opiekun wyposaża dziecko w wodę pitną w butelce na czas diagnozy.
 • Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek przygotować dziecko do badań rozmawiając z nim na temat konieczności zastosowania środków Ochrony osobistej przez diagnozujących oraz dziecko i rodzica (maseczka, przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk);
 • Bezwzględnie należy wyposażyć dziecko na czas diagnozy w poradni we własne długopisy, kredki i ołówek i temperówkę;
 • Do poradni z dzieckiem przychodzi wyłącznie jeden opiekun, który oczekuje na dziecko w poczekalni lub na zewnątrz. Opiekun jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego podczas badania dziecka z pracownikami poradni oraz nie oddalanie się od Poradni.
 • Przed wejściem do poczekalni poradni należy zdezynfekować ręce (ręce w rękawiczkach również) sobie i dziecku oraz nałożyć maseczki;
 • Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko do/z placówki jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. Musi przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk- przed wejściem do Poradni).
 • Rodzice, prawni opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracowników poradni.

III. BEZPIECZNY PRACOWNIK

1. Praca w poradni prowadzona jest w 50 % zdalnie w celu zapewnienia utrzymania rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m oraz zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.
2. Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy między pracownikami w celu ograniczenia do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.
3. Wymagane jest ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
a) W przemieszczaniu się po rejonie poradni należy pamiętać o zachowaniu 1,5 m odległości w stosunku do innych pracowników;
b) W pomieszczeniach wspólnych/ socjalnych może przebywać wyłącznie jedna osoba,
c) w gabinetach pedagogów i logopedy dopuszczalne jest przebywanie max 3 osób z zachowaniem 1,5 m odstępu, w gabinetach psychologów dopuszczalna ilość osób tam przebywających wynosi -1. W sekretariacie oraz gabinecie dyrektora oprócz osób tam pracujących może przebywać wyłącznie jedna osoba.
d) Do momentu odwołania wprowadza się nowe zasady pracy dla poszczególnych pracowników Pedagogicznych i tak:

I Zespół /ped. R.SZ. i psych. J.K.-G./ PN i ŚR 8.00 – 12.00- praca stacjonarna w poradni
WT., CZW, PT.- 8.00-12.-praca zdalna

II Zespół /ped. P. U. -K. i psych. S. T. –C./ WT. I PT 8.00-12.00- praca stacjonarna w poradni
PN. , ŚR i Czw.-8.00 -12.00- praca zdalna;

Logopeda J. G. – K. WT., CZW-8.00-12.00- praca zdalna/ badanie w poradni

e) Pracownicy administracji i obsługi pracują zgodnie z poprzednio obowiązującym czasem pracy.
4. Pracownicy wyposażeni są w maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
5. Czyste maseczki, przyłbice i jednorazowe rękawiczki przechowywane są w wyodrębnionych i opisanych szafkach.

Wytyczne dla pracowników:

 • Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru pracownicy stosują środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora poradni.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne. Założenie tylko przyłbicy bez maseczki jest uzasadnione w sytuacji, kiedy w punkcie kontaktowym znajduje się przegroda oddzielająca lub wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć, np. z osobą głuchoniemą.
 • Zaleca się wyłączenie z użycia na czas epidemii narzędzi diagnostycznych wielokrotnego użytku, które nie mogą zostać poddane czyszczeniu i dezynfekcji.
 • Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Należy zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców – rekomendowane są 2 m.
 • Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami oraz nie dotykanie okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje miejsce pracy – powierzchnie dotykowe typu: klawiatura, myszka, blat biurka, słuchawka telefonu i przyłbice, po zakończeniu pracy;
 • Każdy pracownik pedagogiczny samodzielnie dezynfekuje każdorazowo narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym .
 • Każdy pracownik posiada w swoim pokoju wyznaczone miejsce (np. taca, talerz) na położenie używanej maseczki i przyłbicy. Po każdym użyciu należy to miejsce zdezynfekować.
 • Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

IV. BEZPIECZNY BUDYNEK

1. W sekretariacie zastosowany jest środek ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy w postaci ekranu ochronnego- z przezroczystej pleksy oraz rozmieszczenie stanowisk pracy w sposób zapewniający izolację – co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy współpracownikami i 2 m odległości pomiędzy pracownikiem i pozostałymi osobami.
2. Z badań wyłączone są gabinety psychologów, które nie spełniają normy min. 4 m2/ osobę. W związku z powyższym badania psychologiczne będą się odbywały rotacyjnie w gabinetach Pedagogicznych oraz logopedycznym.
3. Z gabinetów i poczekalni są usunięte dywany i inne miękkie akcesoria z wyłączeniem wykładzin dywanowych.
4. Krzesła na poczekalni ustawione są w sposób zapewniający utrzymanie wymaganej odległości.
5. Z poczekalni usunięte są zabawki, przybory piśmiennicze oraz prasa i ulotki.
6. Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
7. Zalecane jest korzystanie wyłącznie z mebli o zmywalnej powierzchni, nadającej się do dezynfekcji.
8. Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane przez diagnostę, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min.
9. Pomieszczenia ogólnodostępne (toalety, poczekalnia, drzwi, klamki, włączniki świateł) są dezynfekowane codziennie o godz. 10.00 i 12.15.
10. Czyste maseczki , przyłbice i jednorazowe rękawiczki przechowywane są w wyodrębnionych i opisanych szafkach.
11. Przy wejściu zainstalowany jest bezdotykowy pojemnik na płyn dezynfekcyjny;
12. W miarę możliwości należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia w których przebywają ludzie adekwatnie do możliwości organizacyjnych i technicznych wentylacji lub klimatyzacji w placówce.
13. O godzinie 9.50, 11.50 i 13.50 przez pracownika sekretariatu czyszczone są i dezynfekowane powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.
14. Toalety w poradni czyszczone są cztery razy dziennie w godz. 10.00,12.00,14.00 i 16.00 przez pracownika sekretariatu i pracownika obsługi z użyciem środków chemicznych;
15. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.
16. Klienci poradni mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety.
17. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:

 • mycia rąk,
 • dezynfekcji rąk,
 • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
 • zdejmowania i zakładania maseczki.

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY ZAKAŻENIA COVID-19

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika:

1. Pracownicy/obsługa poradni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku zaobserwowania wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym zostanie czasowo odizolowany od innych osób.
4. Przyjmowanie klientów zostaje wstrzymane. Dyrektor placówki lub osoba go zastepującą niezwłocznie powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Pracownik sekretariatu lub osoba go zastępująca ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami chorobowymi, przeprowadzone zostaje niezwłocznie rutynowe sprzątanie gabinetu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
6. Dyrektor lub osoba go zastępująca ustala zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, jeżeli osoba nie weszła jeszcze do budynku -nie zostaje wpuszczona na teren obiektu. W przypadku stwierdzenia takiego faktu już na terenie obiektu, osoba ta jest poproszona o jak najszybsze wyjście z obiektu i zostaje poinformowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonienie pod numer 999 albo 112.
2. Pracownik, który zaobserwował i zareagował zgodnie z pkt. 1 zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia incydentu do kierownictwa obiektu, aby umożliwić obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalone listy pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osobazakażona (np. terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem, przez okres 30 dni od dnia usługi). Należy wówczas ściśle stosować zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

VI. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1. Terapie pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne prowadzone są w miarę możliwości w formie zdalnej przy użyciu komunikatorów Skype lub WhatsApp;
2. W przypadkach zagrożenia Zdrowia lub życia pacjentów dopuszczalna jest terapia psychologiczna w formie bezpośredniej, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych;
3. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju typu integracja sensoryczna oraz terapia Bobath prowadzone są w pełnym wymiarze, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Centrum Rehabilitacji REHAMALUCH. Terapia psychologiczna i pedagogiczna na terenie poradni prowadzona jest jeżeli to możliwe w formie zdalnej lub w wyjątkowych przypadkach w formie stacjonarnej przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
4. Przed terapią stacjonarną rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do wypełnienia w sekretariacie poradni ankiety wstępnej kwalifikacji na badanie oraz oświadczenia;
5. Pacjent na terapię przynosi własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym.
6. Podczas zajęć terapeutycznych na terenie placówki zachowane są takie same normy bezpieczeństwa jak podczas diagnozy.
7. Zajęcia terapeutyczne stacjonarne skrócone są do 30 min.

VII. ZASADY PRACY PORADNI W CZASIE EPIDEMII

1. Diagnozy będą przeprowadzane w następującej kolejności, bez względu na termin złożenia zgłoszenia do poradni:
a) W celu wydania orzeczenia o kształceniu specjalnym;
b) W celu wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
c) W celu wydania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym;
d) W celu wydania opinii o Zindywidualizowanej ścieżce kształcenia;
e) W celu wydania opinii o dojrzałości szkolnej ( w formie zdalnej);
f) Pozostałe opinie i informacje.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z rodzicem/ prawnym opiekunem skontaktuje się telefonicznie wyznaczony specjalista, który będzie pilotował diagnozę dziecka w naszej placówce;
3. Pracownicy poradni pełnią dyżury telefoniczne w wyznaczone dni w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr telefonów: 515 557 880; 515 557 833) i tak:
PN i ŚR - psycholog- mgr Jolanta Kałudzińska – Góra oraz pedagog – mgr Renata Szczepanik;
WT i PT. –psycholog - mgr Sylwia Tywonek Cybulska oraz pedagog – mgr Paulina Urbańska – Kabała
PN - PT – Dyrektor Poradni – mgr Julita Odelga
4. Nasi specjaliści dostępni są drogą mailową od PN do PT;
Logopeda mgr Gremza – Kosiarska Janina gremza.kosiarska.pppkowary@gmail.com
Psycholog – mgr Kałudzińska – Góra Jolanta gora.pppkowary@gmail.com
Pedagog – Terapeuta- mgr Król Magdalena krol.pppkowary@gmail.com
Pedagog/Dyrektor PPP- mgr Odelga Julita odelga.pppkowary@gmail.com
Pedagog- mgr Szczepanik Renata szczepanik.pppkowary@gmail.com
Psycholog –mgr Tywonek – Cybulska Sylwia tywonekcybulska.pppkowary@gmail.com
Pedagog – mgr Urbańska – Kabała Paulina urbanska.pppkowary@gmail.com

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Informacje i wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom z zewnątrz dla danego rodzaju działalności są dostępne na stronach internetowych KPRM i poszczególnych ministerstw, w tym na podanych poniżej stronach internetowych:
1. wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.pip.gov.pl,
2. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i inne bieżące informacje: https://gis.gov.pl
3. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących badań pracowniczych i szkoleń BHP: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/GIS.pdf
4. zalecenia z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/koronawirus
5. zalecenia Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/koronawirus
6. wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/Rekomendacje_MAP_i_RCB_dla_operatorow_IK.pdf
7. wytyczne Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz
8. wykazy produktów biobójczych (w tym do dezynfekcji) na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Załączniki – instrukcje:
– mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
– dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
– prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
– prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora, tj. 04.05.2020 r.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik nr 1 – ANKIETA WSTEPNEJ KWALIFIKACJI
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RODZICA

 

 

Jak do nas dojechać?